Regulamin przyznawania, wydawania i użytkowania
„Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny”
 
§ 1
 1. Regulamin określa warunki przyznawania, wydawania i użytkowania Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w §3 ust. 2 Uchwały Nr  XL/805/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny.
 2. Karta potwierdza uprawnienia członków rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych w rozumieniu § 3 ust. 3 pkt. a i b uchwały o której mowa pkt.1 tj. rodzina wielodzietna to rodzina zamieszkała i zameldowana pod wspólnym adresem na terenie województwa podkarpackiego, składająca się z rodziców/rodzica, posiadająca na utrzymaniu troje i więcej dzieci
 1. w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 2. w wieku do ukończenia 25 roku życia -  w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
 3. bez ograniczeń wiekowych -  w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica, dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
Rodzina zastępcza to rodzina zamieszkała  i zameldowana pod wspólnym adresem na terenie województwa podkarpackiego, sprawująca prawną formę opieki rodzicielskiej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu pieczy zastępczej, do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych członkom rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych przez wszystkie podmioty uczestniczące w Programie „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny”.
 1. Karta jest własnością Województwa Podkarpackiego.
 2. Karta ma charakter osobisty tzn. zawiera imię i nazwisko uprawnionego, numer Karty, datę urodzenia, termin ważności Karty. Wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.   
§ 2
 1. Karta wydawana jest na podstawie wniosku przesłanego pocztą lub złożonego osobiście  każdemu z członków rodziny, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Przyznanie Karty następuje na wniosek rodzica, bądź opiekuna prawnego. Karta nie przysługuje rodzicowi ( opiekunowi prawnemu) którego sąd pozbawił lub ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do dzieci dla których występuje o przyznanie Karty. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci.
 3. Formularz wniosku stanowiący załącznik nr 2 wraz z pozostałymi deklaracjami można otrzymać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
  w Rzeszowie lub pobrać ze strony internetowej www.wkdr.pl.
 4. W przypadku rodziny, która uzyskała potwierdzenie informacji zawartych we wniosku przez urząd gminy bądź miasta w celu pozyskania Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny, należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście następujące dokumenty:
  1. kompletnie wypełniony wniosek potwierdzony przez odpowiedni organ (urząd gminy/miasta) stanowiący załącznik nr 2,
  2. oświadczenia o kontynuowaniu nauki w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3,
  3. w przypadku rodziny zastępczej  - kserokopię postanowienia sądu  o ustanowieniu rodziny zastępczej w tym o charakterze pogotowia rodzinnego,
  4. w przypadku opiekuna prawnego – kserokopię postanowienia sądu  o ustanowieniu opieki nad dzieckiem,
  5. w przypadku rodzinnego domu dziecka  - kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka,
  6. w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18 roku życia kserokopię orzeczenia o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy
    i samodzielnej egzystencji.
 5. W przypadku rodziny, która nie uzyskała potwierdzenia informacji zawartych we wniosku przez urząd gminy bądź miasta w celu pozyskania Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny, należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście następujące dokumenty:
  1. kompletnie wypełniony wniosek stanowiący załącznik nr 2,
  2. kserokopię aktów/skróconych aktów urodzenia dzieci wymienionych we wniosku,
  3. kserokopię dowodu osobistego Wnioskodawcy (matki, ojca, opiekuna prawnego),
  4. oświadczenia o kontynuowaniu nauki w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3,
  5. oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4, w przypadku gdy dokument stwierdzający tożsamość nie poświadcza zameldowania lub gdy adres zameldowania rodzica/opiekuna prawnego jest inny niż pozostałych członków rodziny ubiegających się o Kartę,
  6. w przypadku rodziny zastępczej - kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej w tym o charakterze pogotowia rodzinnego,
  7. w przypadku opiekuna prawnego – kserokopię postanowienia sądu  o ustanowieniu opieki nad dzieckiem,
  8. w przypadku rodzinnego domu dziecka  - kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka,
  9. w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18 roku życia kserokopię orzeczenia o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy  i samodzielnej egzystencji.
 6. Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Dokonać tego może pracownik ROPS w Rzeszowie w przypadku złożenia wniosku osobiście i przedstawieniu oryginałów dokumentów do wglądu lub sam Wnioskodawca poprzez umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzul:

„Potwierdzam niniejszy dokument za zgodność z oryginałem”,
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia


W/w klauzule Wnioskodawca potwierdza własnoręcznym podpisem.
 1.  Wnioskodawca przesyła wniosek pocztą tradycyjną na adres siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów lub składa go osobiście.
 2. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od daty jego wpływu.
 3. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do uzupełnienia braków formalnych w terminie 14 dni. Nie doręczenie w terminie brakujących dokumentów, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Karty mogą być odebrane osobiście w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9 w godzinach urzędowania od 7.00 – 15.00 bądź przesłane pocztą na adres wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku.
 5. Odbioru Kart dla wszystkich członków rodziny może dokonać Wnioskodawca, o którym mowa w §1 ust. 2 lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dowodu tożsamości.
 6. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Wnioskodawcę.
 7. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny i dokumentach potwierdzających informacje zawarte we wniosku, będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, są integralną częścią wniosku o Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny.
 § 3
 1. Karta wydawana jest bezpłatnie maksymalnie na czas trwania Programu zwanego „Wojewódzką Kartą Dużej Rodziny” (tj. 14 styczeń 2024 r.) według poniższych zasad:
  1. Karta jest przyznawana rodzicowi (opiekunowi prawnemu), rodzicowi      zastępczemu  - do dnia 14 stycznia 2024 r.,
  2. dziecku w wieku do 18 roku życia – do czasu osiągnięcia pełnoletności (nie dłużej jednak niż do 30 września danego roku ),
  3. dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego/akademickiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
  4.  dziecku w wieku powyżej 18 roku życia legitymującemu się orzeczeniem
    o umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy na okres trwania Programu
   (w przypadku gdy okres ważności orzeczenie jest krótszy to do okresu ważności orzeczenia).
 2. Okres ważności Karty określony jest na Karcie. Po zakończeniu okresu  ważności użytkownik Karty zobowiązany jest złożyć wniosek, załącznik nr 2 wraz z Kartą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie celem jej aktualizacji.
 3. W momencie osiągnięcia pełnoletności lub zakończenia nauki (25 lat) przez dziecko/dzieci Rodzic/Rodzice  i pozostałe dziecko/dzieci, którym przyznano Kartę nie tracą prawa do jej posiadania, odpowiednio przez okres, o którym mowa w §3 ust. 1.  
 4. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie o utracie uprawnień do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym zwrotem Karty.
 5. Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w dowolnym momencie wraz z jednoczesnym zwrotem Karty oraz złożeniem stosownego oświadczenia na piśmie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty, wydanie duplikatu odbywa się na wniosek, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku. Duplikat stanowi nową kartę o tym samym numerze.  Duplikat Karty może być odebrany osobiście przez Wnioskodawcę w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9 lub zostanie przesłany pocztą na adres wskazany we wniosku.
 7. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot karty uszkodzonej, jak również przedstawienie stosownego pisemnego oświadczenia wraz z potwierdzeniem dowodu uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu.
 8. W przypadku zagubienia Karty warunkiem uzyskania duplikatu Karty jest złożenie wniosku o wydanie duplikatu oraz pisemnego oświadczenia o niemożności zwrócenia Karty pierwotnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty za wydanie duplikatu.
 9. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), płatnej na konto Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Rzeszowie o numerze: 13 1090 2750 0000 0001 4750 2787 Santander Bank Polska S.A. W treści przelewu należy wpisać - „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny”.
 10. Po upływie ważności Karty określonym w ust. 1 Wnioskodawca spełniający wymogi zawarte w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, chcąc nadal korzystać z systemu ulg, zwolnień i preferencji oferowanych posiadaczom Karty, zobowiązany jest do ponownego złożenia wniosku załącznik nr 2 wraz z wymaganymi deklaracjami.
§ 4
 1. Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji na podstawie Karty możliwe jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, karta ważna jest z legitymacją szkolną lub Kartą rodzica, opiekuna lub  rodzeństwa posiadającego dokument potwierdzający tożsamość.
 2. Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień i preferencji wykazanych na stronie www.wkdr.pl lub stronie  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie www.rops.rzeszow.pl
 3. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje, użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość będzie powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty.  
§ 5
 1. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem.
 2. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana innym osobom.
 3. Samorząd Województwa Podkarpackiego nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty przez użytkownika osobom nieuprawnionym.
 4. W przypadku zagubienia bądź utraty Karty, użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.
 5. Wszystkie powyższe uregulowania dotyczą również Kart wydanych od początku trwania Programu zwanego „Wojewódzką Kartą Dużej Rodziny”.
 
§ 6
 1. Podmioty będące jednostkami sektora publicznego, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na zasadach wynikających z w/w ustawy, jak również  sektora prywatnego mogą przystąpić do Programu w każdej chwili po podpisaniu stosownego Porozumienia z Województwem Podkarpackim.
 2. Przystępując do Programu Podmioty sektora prywatnego, podpisują Porozumienie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 z Województwem Podkarpackim, uprzednio przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia Podmiotu (stanowiący załącznik nr 5) na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie ul. Hetmańska 9; 35-045 Rzeszów.
 3. Dane Podmiotów uczestniczących w Programie jak również oferowany przez nie katalog ulg, zwolnień i preferencji  jest opublikowany na stronie www.wkdr.pl jak również na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Rzeszowie www.rops.rzeszow.pl. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne

Ulgi i zwolnienia zobacz wszystkie »